Засєкін Сергій Васильович

Сергій Засєкін

1989 – 1994 – студент факультету іноземних мов Волинського державного університету імені Лесі Українки.

1993 – 1994 – вчитель англійської мови ЗОШ 26 (м. Луцьк)

1994 – 2002 – викладач і старший викладач Волинського інституту економіки та менеджменту.

1996 – 1999 – аспірант Волинського державного університету імені Лесі Українки.

2002 – 2008 – завідувач кафедри теорії та практики перекладу Волинського інституту економіки та менеджменту.

2005 – 2008 – декан філологічного факультету Волинського інституту економіки та менеджменту.

2008 – 2018 – доцент кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

2018 – 2020 – докторант  кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2020 – дотепер – професор кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Викладає навчальні курси:
 • Нові інформаційні технології
 • Машинний переклад
 • Основи перекладу та редагування текстів
 • Основи послідовного та синхронного перекладу

Членство у професійних об’єднаннях (організаціях), редколегіях:

 • Головний редактор міжнародного рецензованого наукового журналу “East European Journal of Psycholinguistics” http://eejpl.eenu.edu.ua https://www.scopus.com/sourceid/21100967510
 • Член редколегії: Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»; Журналу «Лінгвостилістичні студії».
 • Заступник Голови правління Всеукраїнської асоціації психолінгвістів (ВАПЛ)
 • Голова Волинського осередку Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП)
 • Член Міжнародного товариства прикладної психолінгвістики – International Society of Applied Psycholinguistics ISAPL

Керівництво захищеними дисертаційними роботами:

 1. Яновець А. І. Психолінгвістичні особливості дискурсу англомовного політика у стані емоційної напруги. Дис. …канд. філол. наук: 10.02.04. Херсон, 2014.
 2. Каліщук Д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків(на матеріалі політичного дискурсу Президентів Дж. Буша мол., Б. Обами). – Дис. …канд. філол. наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2017.
 3. Судус Ю. В. Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі Дис. …канд. філол. наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2018.

Участь у міжнародних проєктах/ грантах

Міжнародний проєкт ATHENA 2013-2015 рр. в межах програми TEMPUS IV під керівництвом Асоціації європейських університетів (EUA), м. Брюссель.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Зaсєкін С. В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 274 с. ISBN: 978-966-500-609-0 http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3214/3/monograph_editor.pdf 2. Зaсєкіна Л. В., Засєкін С. В., Шевчук О. В. Психолінгвістичний підхід до травматичної пам’яті . Beau Bassin: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. 245 с. ISBN 978-613-3-99748-6
 2. Засекин С. В. Язык в зеркале перевода: психолингвистическое исследование переводческих универсалий. Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики. [Колл. монография]. Под ред. Л. В. Засекиной, С. В. Засекина и др. Луцк: Вэжа-Друк, 2014. ISBN: 978-617-7181-23-0 http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4333/1/Kolekt_monograf.pdf.
 3. Zasyekin, S. Psycholinguistic modeling of literary translation process. Applied Psycholinguistics. Positive Effects and Ethical Perspectives. G. Mininni, A. Manuti (Eds.). 2012. Vol. 2. Milano: FrancoAngeli, 2012. P. 334–342. ISBN: 978-885-687-432-7
 4. Zasyekin, S. Translation as a psycho-semiotic phenomenon. Steps to Translation: Translation Studies Reader [Хрестоматія]. / за ред. Т. П. Андрієнко. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. P. 288-297. ISBN 978-966-489-335-7

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Психолінвістична діагностика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 274 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/503/1/psyxolingv_diagn.pdf
 2. Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу. Луцьк: ВІЕМ, 2006. 144 с.
 3. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Вступ до психолінгвістики. Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2002. 68 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/vstup%20lingv.pdf

СТАТТІ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ, ІНДЕКСОВАНИХ У SCOPUS/WEB OF SCIENCE

 1. Zasyekin, S. Translation as a psycholinguistic phenomenon. Journal of Psycholinguistic Research. Vol. 39, No. 3. P. 225-234. http://dx.doi.org/10.1007/s10936-009-9134-2
 2. Засєкін С. В. Психолінгвістика–перекладознавство: політика партнерства. 2012. Вип. 9. С. 178-184.
 3. Засєкін С. В., Колесникова І. М. У пошуках перекладацьких універсалій: корпусний підхід до експліцитації. 2016. Вип. 19, № 1-2. C. 36-46.
 4. Zasiekin, S. Understanding translation universals. Babel: International Journal of Translation. Vol. 62, No 1. P. 122-134. http://dx.doi.org/10.1075/babel.62.1.07zas
 5. Засєкін С. В., Розенгарт Ю. В. Психолінгвістичні комп’ютерні інструменти лінгвістичного та перекладознавчого аналізу дискурсу. Psycholinguistics. 2018. Вип. 23, № 2. С. 94-106. https://doi.org/10.5281/zenodo.1204994
 6. Засєкін С. В. Підходи до перекладу в контексті теорії мовленнєвої діяльності. 2018. Вип. 24, № 2. С. 63-77. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-2-63-77
 7. Засєкін С. В. Дослідження когнітивних і психолінгвальних рис перекладних закономірностей. 2019. Вип. 26, № 2. С. 114-134. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-2-114-134
 8. Zasiekina, L., Kennison S., Zasiekin, S., Khvorost, K. Psycholinguistic Markers of Autobiographical and Traumatic Memory.   East European Journal of Psycholinguistics. Vol.6, No. 2. P. 119-133. https://doi.org/10.5281/zenodo.3637548
 9. Taraban, R., Marcy, W., Lacour, M., Koduru, L., Zasiekin, S., Prasad H C, S. Using the Web to develop global ethical engineering students. Advances in Engineering Education. 2020. Vol. 8, No. 3.

ОПУБЛІКОВАНІ ПЕРЕКЛАДИ

 1. Cohen, J., A. Mannarino, E. Deblinger. (2006). Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents. New York: The Guilford Press. / Коен Дж., Маннаріно Е., Деблінджер Е. Психотерапія з дітьми та пілітками, які пережили травму та втрату/ пер. С. В. Засєкін. Львів: Свічадо, 2016. 264 с.
 2. Вайк Бен ван. Етика перекладу. Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 1 : пер. з англ. С. Засєкіна / за ред.: Івз Ґамбіера та Люка ван Дорслара; за заг. ред.: О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. Вінниця : Нова Книга, 2020. (Серія UTTU Series). С. 103-109.