Олена Карпіна

Олена Карпіна

  • кандидатка педагогічних наук
  • асистентка кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології
  • karpina@eenu.edu.ua

У 2001 р. закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Англійська мова та література»

У 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативна поведінка депресивної мовної особистості (на матеріалі англомовних художніх текстів ХХ-ХХІ століть)» (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

Викладає навчальні курси:

– Основна іноземна мова (англійська)

– Машинний переклад

– Теорія та методика перекладу.

Посібник:

  1. English-Ukrainian Reference Dictionary for Foreigners / уклад. : Є. І. Гороть, Н. О. Данилюк, І. М. Калиновська [та ін.] ; під керівництвом та за заг. ред. проф. Є. І. Гороть. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 500 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів-іноземців (лист № 1/11-16699 від 17 листопада 2015 р.);

 

Наукові праці у фахових виданнях України

  1. Карпіна О. О. Психологічний аспект вивчення комунікативної поведінки депресивної особистості / О. О. Карпіна // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки, Серія „Філологічні науки. Мовознавство”. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, – № 4 (305), 2015. – С. 118–123.
  2. Карпіна О. О. Лексико-семантична репрезентація поняття depression у сучасній англійській мові / О. О. Карпіна // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 141–144.
  3. Карпіна О.О. Семантичний аналіз лексеми depression / О. О. Карпіна // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці : Видавничий дім „РОДОВІД”, 2017. – № 1(14). – С. 230−
  4. Карпіна О. О. Комунікативна компетенція депресивної особистості / О. О. Карпіна // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – № 8. – С. 123–

 

Наукові праці у виданні України, що включені до міжнародних наукометричних баз

  1. Karpina, O. Linguo-psychological model of depressive personality : [Text] / O.Karpina // Linhvistychni Studiyi / Linguistic Studies : collection of scientific papers / Vasyl’ Stus Donetsk National University; Ed. by Anatoliy Zahnitko. – Vinnytsia : Vasyl’ Stus Donetsk National University, 2018. – Vol. 35. – P. 158−163. ISSN 1815-3070

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

  1. Карпіна О. О. Мовна особистість: її системні елементи та функціонування / О. О. Карпіна // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. І. П. Біскуб (гол. редактор) та ін.]. ‒ Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. ‒ № 3. ‒ С. 74‒

Карпіна О. О. Невербальний компонент та його роль в системі комунікації : тези / О. О. Карпіна // Религия, религиозность, философия и гуманитаристика в современном информационном пространстве: национальный и интернациональный аспекты : зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. М. А. Журби. ‒ Монреаль : СРМ „ASF”, 2016. ‒ 55–58 c.