WELCOME TO APPLIED LINGUISTICS!
кафедра прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки

 

Шановні абітурієнти!

Для нас дуже важливо, щоб уся актуальна інформація, що стосується подачі документів, сертифікатів ЗНО та зарахування була для Вас доступною і зрозумілою!
У звязку із цим, ми створили Контактну форму вступника, за допомогою якої, залишивши коротку інформацію про себе, Ви завжди зможете отримати зворотній дзвінок чи лист із роз’ясненнями щодо питання, яке вас турбує.

Інформаційний лист

Інформаційний лист 2018

Освітній ступінь “Бакалавр”, денна форма

Ліцензований обсяг навчання: 45 місць

Державна форма навчання: 20 місць (Прикладна лінгвістика стала єдиною спеціальністю в університеті, якій у 2017 році були надані додаткові державні місця)

Платна форма навчання: 25 місць

Термін навчання: 4 роки

Вартість 1-го семестру навчання: 9750 грн.(станом на 08.06.2018)

Освітній ступінь “Бакалавр”, заочна форма

Ліцензований обсяг навчання: 20 місць

Державна форма навчання: 8 місць

Платна форма навчання: 12 місць

Термін навчання: 5 років

Вартість 1-го семестру навчання:  7620 грн.(станом на 08.06.2018)

Магістри (денна форма навчання)

Ліцензований обсяг навчання: 40 місць

Державна форма навчання: 10 місць

Платна форма навчання: 30 місць

Термін навчання: 1,5 років

Вартість 1-го року навчання: 19 800 грн.(станом на 09.06.2017)

Магістри (заочна форма навчання)

Ліцензований обсяг навчання: 20 місць

Державна форма навчання: 1 місце

Платна форма навчання: 19 місць

Термін навчання: 1,5 років

Вартість 1-го року навчання: 18 000 грн.(станом на 09.06.2017)

Перелік предметів ЗНО, які потрібно здати для вступу на спеціальність

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)

Обов’язкові конкурсні предмети:

Назва предмета Вага предметів сертифікату ЗНО
1.    Українська мова та література 0,25
2.   Англійська мова 0,4
Один із 2-х предметів на вибір:
Назва предмета Вага предметів сертифікату ЗНО
3.   Історія України 0,25
3.   Географія 0,25
Додаткові бали
Атестат про повну загальну середню освіту 0,05
Документи, що підтверджують особливі успіхи 0,05
РАЗОМ 100 балів

Перелік документів

Порядок прийому заяв і документів для вступу у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

− для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому;

− за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;

− у разі подання іноземного документа про освіту;

− у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

− у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;

− у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 “Право” за денною та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

− для реалізації права на вступ за іспитами відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому;

− за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;

− у разі подання іноземного документа про здобутий ступінь вищої освіти;

− у разі подання документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі (документ, виданий до запровадження реєстрації документів про вищу освіту в Єдиній базі, документ, виданий вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання), військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти; диплом про перепідготовку тощо);

− у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 6.1, 6.2 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

6.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

6.5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

− “претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням”;

− “претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб”.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 “Право”, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

6.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

− документа, що посвідчує особу;

− військового квитка або посвідчення про приписку − для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

− сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Умовами прийому, цими Правилами прийому випадках);

− документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 “Право” (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

− копію документа, що посвідчує особу;

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

− копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Умовами прийому, цими Правилами прийому випадках);

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

При вступі на навчання ((спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” та 014.11 “Середня освіта (Фізична культура)” вступники зобов’язані до початку конкурсу фізичних здібностей (творчого конкурсу, творчого заліку) в установлені цими Правилами прийому терміни пройти медичний огляд та подати до приймальної комісії університету медичну довідку за формою 086-о.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

У Правилах прийому до аспірантури та докторантури Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки може встановити додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань.

6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 “Право” подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені Умовами прийому, цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

6.10. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X Умов прийому, цими Правилами прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.11. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.12. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 “Право” та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті університету на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-

1, квотою-2 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.15. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

6.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі − Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.17. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

6.18. Під час подання заяви в паперовій формі вступник для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (крім спеціальності 081 “Право”) пред’являє особисто оригінали:

− документа, що посвідчує особу;

− військового квитка або посвідчення про приписку − для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. Особи, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, пред’являють дипломи з додатками до них спеціаліста та магістра відповідно, а також диплом бакалавра з додатком до нього (за наявності);

− документів, які пред’являються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, а також які підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника (у випадках, передбачених цими Правилами прийому).

6.19. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (крім спеціальності 081 “Право”)додає:

− копію документа, що посвідчує особу;

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. Особи, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, подають копії дипломів з додатками до них спеціаліста та магістра відповідно, а також диплома бакалавра з додатком до нього (за наявності);

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів, а також які підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника (у випадках, передбачених цими Правилами прийому).

(Витяг із розділу VI Правил прийому, Правила прийому)

Що вивчають прикладні лінгвісти

Ірина Біскуб про сучасну прикладну лінгвістику Ірина Біскуб про сучасну прикладну лінгвістику
ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА – ЦЕ БРЕНД ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА – ЦЕ БРЕНД

Контактна інформація

Контактна інформація

Сайт кафедри: http://all.eenu.edu.ua

E-mail: aldepartment1@gmail.com

Skype: applinguistics.lutsk

Instagram: https://www.instagram.com/appland_eenu/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/Applied.Linguistics.Lutsk

Тел. кафедри: (0332) 247358

Адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 13 (головний корпус СНУ ім. Лесі Українки, другий поверх, ауд. 232)

Applied_Linguistics_Promo_UkrApplied_Linguistics_Promo_Eng